Dernek Tüzüğü

GİRİŞİM GELİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ - 

MADDE 1 - Derneğin adı ‘’GİRİŞİM GELİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ'dir.

MADDE 2 - Derneğin merkezi ANKARA’dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 3-  Derneğin Amacı,

  • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yerel dinamiklere dayalı olarak desteklenmesi ve yaygınlaşmasını,
  • Girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, girişimcinin ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  • Girişimcilikle ilgili ve teknolojik alanlarda, daha önce uygulamış, ancak 21.yy değişen ekonomik, teknolojik şartları doğrultusunda giderek zenginleşen ilgili literatürü tarayıp, AR-GE çalışmaları yapmak ve gelişmeleri izleyerek yeni modelleri gerekli aktiviteler ve çalışmalarla hayata geçirmek,
  • Türk girişimcilerinin ürettiği mal ve hizmetlerin yurt dışına pazarlanması ve ihracatın artırılması konusunda çalışmalar yapmak, başta ihracat mevzuatı olmak üzere girişim sektörünü ilgilendiren her türlü mevzuat hakkında üyelerini bilgilendirmek,
  • Türk girişimcisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün oluşturulması ve istihdam edilmesine destek olmak. Nitelikli insan gücünün oluşturulmasına  yönelik kişisel  gelişim ,mesleki beceri girişimcilik eğitimleri vermek,
  • Bilişimle ilgili her türlü çalışma  ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak.

Yukarıda belirtilen tüm kuruluş amaçları doğrultusunda alanda yapacağı faaliyetlerini gelişen ve değişen teknolojileri kullanarak her alanda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

MADDE 4 - DERNEĞİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

1-Derneğin faaliyetlerinin etkinleşmesi ve gelişmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, ulusal ve uluslararası kongre organizasyonu yapmak,

3-Amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,  çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal kültürel  tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikle vb düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile iliş ve kuruluşları kilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen  yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

16- Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

17- Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,

18- Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,

19- Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,

20- Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,

21- Donanım, yazılım, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,

22- Bilişim sektörü içerisinde eş güdümün sağlanmasına katkıda bulunmak.

23- Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

24- "Bilişim Toplumu" olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,

25- Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

...

Paylaş :